پرنده گولو

آتشی در درون من است که با نوشتن آرام می گیرد