مَحرمانِ مخفی‌ترین ترانه‌های مگو

26 اردیبهشت 1392 ساعت 09:16 ق.ظ

دنیا خیلی سختش بود گولویی را تاب بیاورد که بغل کم داشت.گولو رفت حمام.قیچی آویزان به جالباسی را دید و حسرت نوازش را.آرشه ی لبه های تیز را برداشت،کشید به زه گیسوی شرابی....و نواخت...فورته.استاکاتو.صدا ها همه مذاب بودند و نت ها همه چنگ....  دختری که امروز کله اش به کیوی شبیه تر است ، دیشب دست تنها کنسرتوی بغض را نواخته.